1 Indledning

1.1 Disse forretningsbetingelser gælder for alle varer og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk
medium (i det følgende ”produkt”), som Higher Vision Simply Numbers ApS (i det følgende
”Mannah Margueritte”/”jeg”/”mig”/”min”) leverer til Køber (i det følgende
”Kunde”/”du”/”dig”/”din”), medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2 Når du benytter Mannah Marguerittes produkter, er din anvendelse omfattet af mine til enhver
tid gældende forretningsbetingelser.

2 Kontaktinformationer

3 Higher Vision Simply Numbers ApS, Killerupgade 26B, 5220 Odense SØ,
e-mail: mail@mannahmargueritte.com, tlf.nr.: (+45) 50553446, CVR-nr. 41723327.

4 Priser

4.1 Priser på mine produkter fremgår af Mannah Marguerittes hjemmeside mannahmargueritte.com.

4.2 Alle priser er angivet inklusive moms.

4.3 Alle priser er angivet inklusive alle gebyr. Forsendelsesomkostninger bliver tillagt inden du skal
betale.

5 Levering og betaling

5.1 Vi benytter DAO til levering.

5.2 Betaling hæves på din konto, når varen afsendes.

6 Købsprocessen – via onlinebutik (tjenester, sessioner og ydelser)

6.1 Købsaftaler indgås på dansk.

6.1.1 Du skal kontrollere, at ordren i indkøbskurven stemmer overens med det produkt, du ønsker at
købe. Ønsker du at ændre din ordre, skal du lukke billede og starte forfra.

6.1.2 Du skal udfylde felterne med dine oplysninger.

6.1.3 Du skal følge bestillingsflowet og kontrollere, at ordren i indkøbskurven stemmer overens med
det produkt, du ønsker at købe. Du skal udfylde felterne med dine personlige oplysninger, og
tjekke, at de er korrekte, inden du trykker på knappen ”GODKEND ORDRE”. Du skal også indtaste
dit betalingskortsoplysninger, og tjekke, at disse oplysninger er korrekte. Ønsker du at ændre
dine oplysninger, skal du lukke billedet og starte forfra. Når du på siden med betalingsoplysninger
har trykket på knappen ”GENNEMFØR BETALING”, kan du alene rette indtastningsfejl ved at
kontakte Mannah Margueritte i henhold til punkt 7.

6.1.4 Mannah Margueritte sender pr. mail en aftalebekræftelse med handelsbetingelser.

7 Ændring af aftale ved fysiske varer

7.1.1 Ønsker du at ændre en aftale, herunder bl.a. ændre kontaktoplysninger skal dette straks
meddeles på tlf.nr.: (+45) 50553446 eller send en mail til mail@mannahmargueritte.com, gerne med
din aftalebekræftelse vedhæftet.

7.1.2 Normalt ekspederes din ordre inden for 1-2 arbejdsdage. Derfor kan jeg ikke garantere, at jeg kan
nå at ændre din aftale. Du kan så eventuelt have mulighed for at benytte din fortrydelsesret, se
punkt 8 nedenfor.

8 Vejledning om fortrydelsesret

8.1 Fortrydelsesretten

8.1.1 Du har ret til at fortryde din aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

8.1.2 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor

8.1.2.1 aftalen blev indgået, når det drejer sig om køb af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk
medium, eller

8.1.2.2 hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk
besiddelse.

8.1.3 For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Mannah Margueritte din beslutning om at
fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. Beskeden kan sendes til Mannah Margueritte på
mail: mail@mannahmargueritte.com eller brev til: Higher Vision Simply Numbers ApS, Killerupgade 26B, 5220 Odense SØ. Du kan benytte teksten i
standardfortrydelsesformularen nedenfor, men det er ikke obligatorisk.

8.1.3.1 Standardfortrydelsesformular

8.1.3.1.1 Til Higher Vision Simply Numbers ApS, Killerupgade 26B, 5220 Odense
SØ, mail@mannahmargueritte.com
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i
forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende
tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles
på papir)
– Dato
(*) Det ikke relevante udstreges

8.2 Følger af fortrydelse

8.2.1 Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig,
herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af
en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig
forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget
meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan
tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion,
medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

8.2.2 Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt
dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

8.2.3 Vi skal gøre opmærksomme på, at du er ansvarlig for varen, indtil den er kommet retur til os. Du
skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

8.2.4 Du hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad
der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

8.3 Særligt når det drejer sig om køb af e-bog (digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium).
Du skal være opmærksom på, at du skal samtykke til og anerkende, at du mister din
fortrydelsesret, selvom fortrydelsesretten ikke er udløbet, når du anvender/klikker på linket til at
hente/downloade e-bogen.

9 Betingelser for anvendelse af Mannah Marguerittes produkter

9.1 Kunde opnår alene en brugsret.

9.1.1 Kunde opnår alene en brugsret til eget private brug, herunder at udskrive og fysisk kopiere, at
elektronisk downloade, kopiere og gemme til egen privat anvendelse.

9.1.2 Informationer og data, der udgør hele eller dele heraf, må ikke anvendes i eller til virksomhed,
der konkurrerer med Mannah Marguerittes til enhver tid værende forretningsområder.

9.1.3 Hele eller dele heraf må ikke uden skriftlig aftale med Mannah Margueritte videregives eller på
anden måde gøres tilgængeligt for tredjemand. Har Kunde videregivet eller på anden måde gjort
det tilgængeligt for tredjemand, skal Kunde sikre sig, og er ansvarlig for, at tredjemands omgang
med det førnævnte ikke stiller Mannah Margueritte ringere, end hvis det var Kundes egen
omgang med førnævnte.

9.2 Mannah Margueritte, eller tredjemand fra hvem Mannah Margueritte afleder sine rettigheder,
beholder enhver anden rettighed til hele og dele heraf.

9.2.1 Kunden skal respektere Mannah Marguerittes rettigheder.

9.2.2 Kunden må ikke selv og må ikke tillade nogen tredjepart på nogen måde at ændre, bryde eller
ændre eventuelle sikkerhedsmekanismer, herunder bl.a. sikkerhedskoder, eller ændre eller
fjerne angivelser vedrørende rettighedsforhold, varemærker, produktinformation eller lignende
(foranstående er ikke udtømmende).

9.3 Bod

9.3.1 For hver overtrædelse af vilkårene i dette punkt 9 er Kunden forpligtet til at betale en bod på
100.000 kr. pr. overtrædelse til Mannah Marguritte. Er der tale om en fortsættende
overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

9.3.2 Boden forfalder til betaling ved Mannah Margueritte påkrav og begrænser ikke Mannah
Margueritte ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. Boden betales således i tillæg til
en eventuel erstatning, som Mannah Margueritte måtte kunne afkræve Licenstager.

9.3.3 Betaling af bod giver ikke Kunde ret til at fortsætte en overtrædelse.

9.3.4 Kunde erklærer ved sin underskrift på denne aftale, at Mannah Margueritte har ret til at
nedlægge fogedforbud uden sikkerhedsstillelse overfor Kunde vedrørende handlinger eller
undladelser, som af Mannah Margueritte vurderes at overtræde vilkårene under dette punkt.

10 Mannah Marguerittes ansvars- og erstatningsbegrænsning mv.

10.1 Mannah Margueritte tager forbehold for eventuelle fejl og mangler på hjemmesiden
mannahmargueritte.com og i onlinebutikken.

10.2 I tilfælde af mangler, fejl eller forsinkelse ved nogen af Mannah Marguerittes produkter kan
Mannah Margueritte efter eget valg vælge enten at sende en ny vare eller kreditere Køber for
den mangelfulde eller forsinkede levering, alt til fuld og endelig afgørelse.

10.2.1 Mannah Margueritte er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser i
produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar på
ethvert andet grundlag.

10.2.2 Mannah Margueritte fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til Kunde
og/eller den fysiske persons egen download af Mannah Marguerittes produkter, herunder
manglende opkobling, systemnedbrud m.v. Tilsvarende gælder i forhold til Kunde og/eller den
fysiske persons øvrige IT-udstyr, browser, programmel m.v.

10.2.3 Mannah Margueritte er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Kunde og/eller den
fysiske person for indirekte tab eller følgeskader opstået i forbindelse med anvendelsen af det
Kunde og/eller den fysiske person, herunder driftstab, tab af forventet profit, tab og/eller
retablering af data, tab af goodwill samt andre former for følgeskade. Herunder er Mannah
Margueritte ikke ansvarlig over for Kunde og/eller den fysiske person for fejl ved Kundes
rådgivning, der skyldes fejl eller mangler.
Handelsbetingelser

10.3 Mannah Margueritte er heller ikke ansvarlig for tab opstået som følge af, at Kunde og/eller den
fysiske person ikke har haft mulighed for at anvende det produktet, uanset årsagen hertil og
uanset om Mannah Margueritte forud har været adviseret om muligheden for, at et sådant tab
kunne indtræde.

11 Force majeure

11.1 Ingen af parterne skal i henhold til licensaftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så
vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse
burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men
ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout,
svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse
af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud.
Forhold hos en parts leverandør anses som force majeure for denne part under licensaftalen,
såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring, og leverandøren ikke burde have
undgået eller overvundet denne eventuelt ved brug af en alternativ leverandør.

12 Klagebehandling

12.1 Skulle du mod forventning ikke være tilfreds med mine produkter, eller har du i øvrigt
bemærkninger, hører jeg gerne fra dig.

12.2 I øvrigt kan købelovens mangelsregler finde anvendelse.

13 Aftalegrundlag

13.1 Det samlede aftalegrundlag udgøres af aftalebekræftelsen, disse forretningsbetingelser, og
Mannah Marguerittes til enhver tid gældende persondatapolitik, der kan hentes på hjemmesiden
mannahmargueritte.com.

14 Øvrige oplysninger

14.1 Mannah Margueritte gemmer aftalegrundlaget elektronisk i 10 år.

14.2 Alle aftaler og anden korrespondance mellem Køber og Mannah Margueritte foregår på dansk.
Det er Købers eget ansvar at få oversat indholdet heraf til et sprog, som Køber kan forstå.
Mannah Margueritte er uden ansvar for, om Køber forstår indholdet heraf.

14.3 Korrespondance med Køber og Mannah Margueritte vil i videst muligt omfang vil ske pr. e-mail.